Wayne Baize (American, born )

chancin' a glance by wayne baize

Wayne Baize

Chancin' a glance

mister rocky by wayne baize

Wayne Baize

Mister Rocky

morning nap by wayne baize

Wayne Baize

Morning nap

time for chow by wayne baize

Wayne Baize

Time for chow

finishing up by wayne baize

Wayne Baize

Finishing up

time for chow by wayne baize

Wayne Baize

Time for chow

finishing up by wayne baize

Wayne Baize

Finishing up

a cold drink by wayne baize

Wayne Baize

A cold drink