Wang Zhen and Xu Shichang (Chinese)

two cranes by wang zhen and xu shichang

Wang Zhen and Xu Shichang

Two cranes, 1933