Wang Yachen and Xu Beihong (Chinese)

春柳双雀 (birds and willow) by wang yachen and xu beihong

Wang Yachen and Xu Beihong

春柳双雀 (Birds and willow), 1936

松鹰图 (eagle) by wang yachen and xu beihong

Wang Yachen and Xu Beihong

松鹰图 (Eagle), 1936

cat and goldfish by wang yachen and xu beihong

Wang Yachen and Xu Beihong

Cat and goldfish, 1934