Wang Xuetao, Xu Linlu and Qi Baishi (Chinese)

草虫图 by wang xuetao, xu linlu and qi baishi

Wang Xuetao, Xu Linlu and Qi Baishi

草虫图