Wang Xuetao, Wu Jingting and Xu Cao (Chinese)

雅园士女 by wang xuetao, wu jingting and xu cao

Wang Xuetao, Wu Jingting and Xu Cao

雅园士女, 1943

figures by wang xuetao, wu jingting and xu cao

Wang Xuetao, Wu Jingting and Xu Cao

Figures