Wang Xuetao, Huang Zhou, Huang Miaozi and Li Xiongcai (Chinese)

flowers, hen and chicks by wang xuetao, huang zhou, huang miaozi and li xiongcai

Wang Xuetao, Huang Zhou, Huang Miaozi and Li Xiongcai

Flowers, hen and chicks, 1979