Wang Xuetao, Dong Shouping and Wu Xiu (Chinese)

大地春 (the auspicious painting) by wang xuetao, dong shouping and wu xiu

Wang Xuetao, Dong Shouping and Wu Xiu

大地春 (The auspicious painting), 1974