Wang Xiangyan and Ren Bonian (Chinese)

花鸟 (flowers and birds) by wang xiangyan and ren bonian

Wang Xiangyan and Ren Bonian

花鸟 (Flowers and birds), 1885