中国情 by wang xiangming

Wang Xiangming

中国情

小鸟 by wang xiangming

Wang Xiangming

小鸟

古老的时尚 by wang xiangming

Wang Xiangming

古老的时尚, 2005

巨人的花园 by wang xiangming

Wang Xiangming

巨人的花园

面具 (masks) by wang xiangming

Wang Xiangming

面具 (Masks)

窗外系列 by wang xiangming

Wang Xiangming

窗外系列

花鸟 (bird) by wang xiangming

Wang Xiangming

花鸟 (Bird)

宁夏 (quiet summer) by wang xiangming

Wang Xiangming

宁夏 (Quiet summer)