Wang Ti, Wu Zheng and Ma Gongyu (Chinese)

fan by wang ti, wu zheng and ma gongyu

Wang Ti, Wu Zheng and Ma Gongyu

Fan, 1941