Wang Fu'an and Xu Cao (Chinese)

figures calligraphy by wang fu'an and xu cao

Wang Fu'an and Xu Cao

Figures calligraphy, 1934