Wang Dafan, Wang Dacang, Tian Hexian and Liu Yucen (Chinese)