Walter Augustus Simon (American, 1979)

the iron eagle by walter augustus simon

Walter Augustus Simon

The iron eagle, 1960

Swann Galleries