untitled by vrindavan solanki

Vrindavan Solanki

Untitled, 1981