navy manoeuvres by vladislav mikosha

Vladislav Mikosha

Navy manoeuvres, 1938