sunrise at bayonne by komar and melamid

Komar and Melamid

Sunrise at Bayonne, 1988

winter at bayonne by komar and melamid

Komar and Melamid

Winter at Bayonne, 1988

head of stalin by komar and melamid

Komar and Melamid

Head of Stalin, 1983–1985

офелия by vitaly komar

Vitaly Komar

Офелия, 1970

allies by komar and melamid

Komar and Melamid

Allies, 1987