sunday cycle by viktor fedorov

Viktor Fedorov

Sunday cycle, 1969

winter scene by viktor fedorov

Viktor Fedorov

Winter scene, 1961