city scene by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

City Scene, 1994

MacDougall's

Est. 6,000–8,000 GBP