the blue city by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

The blue city

young god by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Young god, 2001

aphrodite by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Aphrodite, 2001

untitled by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Untitled, 2002

aqueduct by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Aqueduct, 1995

new york by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

New York, 2004

embankment with vysotka by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Embankment with Vysotka

die stadt im sand by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Die Stadt im Sand, 2003

roman forum by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Roman Forum, 1997–1999

new york by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

New York, 2004

florence (in 2 parts) by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Florence (in 2 parts), 2001

mona lisa by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Mona Lisa, 2007

le louvre by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Le louvre, 1993

hotel moskva by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Hotel moskva, 1992

untitled by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Untitled

city in the desert by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

City in the desert, 2003