new york by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

New York, 2004

embankment with vysotka by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Embankment with Vysotka

die stadt im sand by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Die Stadt im Sand, 2003

roman forum by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Roman Forum, 1997–1999

new york by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

New York, 2004

florence (in 2 parts) by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Florence (in 2 parts), 2001

mona lisa by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Mona Lisa, 2007

le louvre by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Le louvre, 1993

hotel moskva by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Hotel moskva, 1992

untitled by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Untitled

city in the desert by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

City in the desert, 2003

embankment with vysotka by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Embankment with Vysotka

greek youth by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Greek youth

la fontaine by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

La Fontaine, 1994

le louvre by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Le louvre, 1993

study at noon by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Study at noon, 1993

grand opera by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Grand Opera, 1994

aphrodite of pergamum by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Aphrodite of Pergamum, 1992

versailles by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Versailles, 1993

untitled by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Untitled

fontaine de rome by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Fontaine de Rome

temple in delphs by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Temple in Delphs

römer by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

Römer, 1991