furo by ubirajara ribeiro

Ubirajara Ribeiro

Furo, 2001

amo a nadia by ubirajara ribeiro

Ubirajara Ribeiro

Amo a Nadia, 1982