psycho by tova mozard

Tova Mozard

Psycho, 2003

clifton's ii by tova mozard

Tova Mozard

Clifton's II, 2003

gestalt by tova mozard

Tova Mozard

Gestalt, 2006

clifton's by tova mozard

Tova Mozard

Clifton's, 2003

no vacancy by tova mozard

Tova Mozard

No vacancy, 2006