21 years old autumn by toshiyasu doi

Toshiyasu Doi

21 years old Autumn

nude with a cat by toshiyasu doi

Toshiyasu Doi

Nude with a Cat

flowers and pitcher by toshiyasu doi

Toshiyasu Doi

Flowers and Pitcher

landscape by toshiyasu doi

Toshiyasu Doi

Landscape

city plaza by toshiyasu doi

Toshiyasu Doi

City plaza

luxemburg park by toshiyasu doi

Toshiyasu Doi

Luxemburg Park