sammy by tony berlant

Tony Berlant

Sammy, 1981

my dog tiny by tony berlant

Tony Berlant

My Dog Tiny, 1964

wherever #56 by tony berlant

Tony Berlant

Wherever #56, 2006

tahquitz vista by tony berlant

Tony Berlant

Tahquitz Vista, 1999

butterfly pie by tony berlant

Tony Berlant

Butterfly pie, 1964

camel by tony berlant

Tony Berlant

Camel, 1963

steno # 27 by tony berlant

Tony Berlant

Steno # 27, 1996

malpi # 91 by tony berlant

Tony Berlant

Malpi # 91, 1992

steno # 27 by tony berlant

Tony Berlant

Steno # 27, 1996

large house by tony berlant

Tony Berlant

Large House

lure by tony berlant

Tony Berlant

Lure, 2003

the wave by tony berlant

Tony Berlant

The Wave, 1975