Thomas Smythe (British, 1906)

gypsy camp by thomas smythe

Thomas Smythe

Gypsy camp

watering the horses by thomas smythe

Thomas Smythe

Watering the horses

terriers ratting by thomas smythe

Thomas Smythe

Terriers Ratting

park, nr ipswich by thomas smythe

Thomas Smythe

park, NR Ipswich

the rotunda, ipswich by thomas smythe

Thomas Smythe

The rotunda, Ipswich

angel hill, ipswich by thomas smythe

Thomas Smythe

Angel hill, Ipswich