Tassaduq Sohail (Pakistani, born )

shark by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Shark

hell series (5 works) by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Hell Series (5 works)

dancers and musicians by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Dancers and musicians

figures in a landscape by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Figures in a landscape

hunting scene by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Hunting scene

horsemen in a landscape by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Horsemen in a landscape

a hawking party by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

A hawking party

figures in a landscape by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Figures in a landscape

a rider lassooing horses by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

A rider lassooing horses

landscape with figures by tassaduq sohail

Tassaduq Sohail

Landscape with figures