Tang Yun, Xu Xiutang and Xu Daming (Chinese)

大石瓢 (stone weight teapot) by tang yun, xu xiutang and xu daming

Tang Yun, Xu Xiutang and Xu Daming

大石瓢 (Stone Weight Teapot)