Tang Yun, Lai Chusheng, Jiang Danshu and Liu Kuizhong (Chinese)

岁朝图 (flowers) by tang yun, lai chusheng, jiang danshu and liu kuizhong

Tang Yun, Lai Chusheng, Jiang Danshu and Liu Kuizhong

岁朝图 (Flowers), 1941