Tang Shishu and Jiang Shishi

flowers (+ calligraphy; verso) by tang shishu and jiang shishi

Tang Shishu and Jiang Shishi

Flowers (+ Calligraphy; verso), 1876