eye love superflat by takashi murakami

Takashi Murakami

Eye love superflat, 2003

manji-fuji by takashi murakami

Takashi Murakami

Manji-fuji, 2001

kansei kōrin gold by takashi murakami

Takashi Murakami

Kansei Kōrin Gold, 2010

and then red by takashi murakami

Takashi Murakami

AND THEN Red, 1999

and then black by takashi murakami

Takashi Murakami

AND THEN Black, 2005