Song Xintao and Xu Zhongping (Chinese)

荷花 by song xintao and xu zhongping

Song Xintao and Xu Zhongping

荷花, 1978