cigar box by s.j. rose & son

S.J. Rose & Son

Cigar box, 1960

cigar box by s.j. rose & son

S.J. Rose & Son

Cigar box, 1960