vessel by simmen et o'kin

Simmen et O'kin

Vessel, 1920

ecritoire by simmen et o'kin

Simmen et O'kin

Ecritoire, 1912

vase by simmen et o'kin

Simmen et O'kin

Vase

pot couvert by simmen et o'kin

Simmen et O'kin

Pot couvert, 1920

petit pot couvert by simmen et o'kin

Simmen et O'kin

Petit pot couvert, 1930

pot couvert by simmen et o'kin

Simmen et O'kin

Pot couvert, 1925