fig by shunko mochizuki

Shunko Mochizuki

Fig

Mainichi Art Auction

rose by shunko mochizuki

Shunko Mochizuki

Rose

Mainichi Art Auction