Shintaro Yamashita (Japanese)

nude by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Nude

landscape by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Landscape

flowers by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Flowers

rose by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Rose

after bath by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

After Bath

nara kasuga mountain morning by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Nara Kasuga Mountain Morning

work by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Work

nara park kasuga mountain by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Nara Park Kasuga Mountain

nara kasuga mountain view by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Nara Kasuga Mountain View

pont de neuilly by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Pont de Neuilly, 1932

garden by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Garden

venise by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Venise

fruits and persia pots by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Fruits and Persia pots

muscut by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Muscut

glow colman and apples by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Glow colman and apples

apples by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Apples

rose by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Rose

enzan power station by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Enzan power station

rose by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Rose

wisteria in nara park by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Wisteria in Nara Park, 1948

generation of electricity by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Generation of electricity

rose by shintaro yamashita

Shintaro Yamashita

Rose