Shiko Munakata (Japanese, 1975)

goddess by shiko munakata

Shiko Munakata

Goddess

ananda by shiko munakata

Shiko Munakata

Ananda

goddess of mountain by shiko munakata

Shiko Munakata

Goddess of Mountain

still life by shiko munakata

Shiko Munakata

Still Life

a king falcon on a rock by shiko munakata

Shiko Munakata

A King Falcon on a Rock

praise for shokei by shiko munakata

Shiko Munakata

Praise for Shokei

a woman full of spirit by shiko munakata

Shiko Munakata

A Woman Full of Spirit

takadate by shiko munakata

Shiko Munakata

Takadate, 1959

dancing princess by shiko munakata

Shiko Munakata

Dancing princess, 1952

peafowl by shiko munakata

Shiko Munakata

Peafowl, 1956

immobility by shiko munakata

Shiko Munakata

Immobility, 1954

princess with bamboo by shiko munakata

Shiko Munakata

Princess with bamboo

goddess by shiko munakata

Shiko Munakata

Goddess, 2013

princess in blue by shiko munakata

Shiko Munakata

Princess in blue, 1996

sea bream by shiko munakata

Shiko Munakata

Sea bream, 1964

tea and chasen by shiko munakata

Shiko Munakata

Tea and Chasen, 1951

bending arm by shiko munakata

Shiko Munakata

Bending arm, 1956

boddhisattva by shiko munakata

Shiko Munakata

Boddhisattva, 1960

hawk queen by shiko munakata

Shiko Munakata

Hawk Queen, 1972

women descending by shiko munakata

Shiko Munakata

Women Descending, 1953

women rising by shiko munakata

Shiko Munakata

Women Rising, 1953