Shiko Munakata (Japanese, 1975)

artwork by shiko munakata

Modern Art

Mar 28, 2015

Shinwa Art Auction
Tokyo, Japan