Shigeno Ichimura (Japanese, born )

mist #3 by shigeno ichimura

Shigeno Ichimura

Mist #3, 1999

reflection #3 by shigeno ichimura

Shigeno Ichimura

Reflection #3, 2005