dvaitham (duel) by shibu natesan

Shibu Natesan

Dvaitham (Duel), 2008

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 2004

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 2003

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 2003

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 2003

oriental lady by shibu natesan

Shibu Natesan

Oriental lady, 2001

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 2005

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 1995

untitled by shibu natesan

Shibu Natesan

Untitled, 2001