Shen Zengzhi and Xu Gu (Chinese)

calligraphy and painting by shen zengzhi and xu gu

Shen Zengzhi and Xu Gu

Calligraphy and painting