Shen Yimo and Xu Shixue (Chinese)

plum blossom (+ calligraphy, verso) by shen yimo and xu shixue

Shen Yimo and Xu Shixue

Plum blossom (+ Calligraphy, verso)