Shen Shui and Liu Weilin (Chinese)

figures in boat and calligraphy by shen shui and liu weilin

Shen Shui and Liu Weilin

Figures in boat and calligraphy, 1928