山水图 by shen shichong

Shen Shichong

山水图

山谿幽居 by shen shichong

Shen Shichong

山谿幽居

山居图 by shen shichong

Shen Shichong

山居图

雅集图 (partying) by shen shichong

Shen Shichong

雅集图 (Partying)

雅集图 (landscape) by shen shichong

Shen Shichong

雅集图 (Landscape)

山水 by shen shichong

Shen Shichong

山水