Shen Junru and Deng Chunshu (Chinese)

plum blossom and calligraphy by shen junru and deng chunshu

Shen Junru and Deng Chunshu

Plum blossom and calligraphy