Shao Zhang and Xiao Junxian (Chinese)

湖光山色图 小楷 (recto-verso) by shao zhang and xiao junxian

Shao Zhang and Xiao Junxian

湖光山色图 小楷 (recto-verso), 1933

landscape and calligraphy by shao zhang and xiao junxian

Shao Zhang and Xiao Junxian

Landscape and calligraphy

calligraphy and painting by shao zhang and xiao junxian

Shao Zhang and Xiao Junxian

Calligraphy and painting, 1941