Shalom Flash (Israeli, born )

latrun by shalom flash

Shalom Flash

Latrun, 2009

netzer sereni by shalom flash

Shalom Flash

Netzer Sereni

tel aviv by shalom flash

Shalom Flash

Tel Aviv, 1988

tel aviv port by shalom flash

Shalom Flash

Tel Aviv port, 1996