Seyyid Mustafa Kadizâde (Turkish)

kit'a by seyyid mustafa kadizâde

Seyyid Mustafa Kadizâde

Kit'a

Portakal Art and Culture House

karalama by seyyid mustafa kadizâde

Seyyid Mustafa Kadizâde

Karalama

Portakal Art and Culture House