payne house by scott kahn

Scott Kahn

Payne house, 1978

payne house by scott kahn

Scott Kahn

Payne house, 1978