angel by sarah hutt

Sarah Hutt

Angel, 1984

Skinner