tartan (set of 3 works) by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Tartan (set of 3 works), 1986

red bowls by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Red bowls, 2005

trial by fire by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Trial by fire, 1993

work by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Work, 1987

ego by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Ego, 1990

fear of nothing by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Fear of nothing, 1987

reb bowls by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Reb bowls, 2005

buddha by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Buddha, 1985

lotus bowl by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Lotus bowl, 1986

vision of a young man by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Vision of a young man, 1991

maps by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Maps, 1987

vision of a young man by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Vision of a young man, 1991

ego by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Ego, 1991

work by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Work, 1987

work (diptych) by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Work (diptych), 1987–1988

book by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Book, 1999

vase by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Vase, 1983–1984

untitled by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Untitled

red veils by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Red veils, 1992–1993

work by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Work, 1987