Sandor Apati Abt (1916)

vase by sandor apati abt

Attributed to Sandor Apati Abt

Vase, 1900

Bonhams Chester

vase by sandor apati abt

Attributed to Sandor Apati Abt

Vase, 1905

Bonhams London